Tag: วันหยุด

15 Dec by Admin@payuktrans.com Tags: ,

แจ้งวันหยุดบริษัท ประจำปี 2562

แจ้งวันหยุดบริษัทประจำปี 2562 1. วันอังคาร 1 มกราคม 2562 วันขึ้นปีใหม่ 2. วันเสาร์ 13 เมษายน 2562 วันสงกรานต์ 3. วันจันทร์ 15 เมษายน 2562 วันสงกรานต์ 4. วันอังคาร 16 เมษายน 2562 วันสงกรานต์ 5. วันพุธ 17 เมษายน 2562 หยุดชดเชยวันสงกรานต์ 6. วันพุธ 1 พฤษภาคม 2562 วันแรงงานแห่งชาติ 7. วันอังคาร 16 กรกฎาคม 2562 วันอาสาฬหบูชา 8. วันพุธ 17 กรกฎาคม 2562 วันเข้าพรรษา 9. วันจันทร์ 29 กรกฎาคม 2562 […]
3 Aug by Admin@payuktrans.com Tags: ,

แจ้งวันหยุดบริษัท ประจำปี 2561

แจ้งวันหยุดบริษัทประจำปี 2561 1. วันจันทร์ 1 มกราคม 2561 วันขึ้นปีใหม่ 2. วันอังคาร 2 มกราคม 2561 หยุดชดเชยวันสิ้นปี 3. วันศุกร์ 13 เมษายน 2561 วันสงกรานต์ 4. วันเสาร์ 14 เมษายน 2561 วันสงกรานต์ 5. วันจันทร์ 16 เมษายน 2561 วันสงกรานต์ 6. วันอังคาร 17 เมษายน 2561 หยุดชดเชยวันสงกรานต์ 7. วันอังคาร 1 พฤษภาคม 2561 วันแรงงานแห่งชาติ 8. วันศุกร์ 27 กรกฎาคม 2561 วันอาสาฬหบูชา 9. วันเสาร์ 28 กรกฎาคม 2561 […]